Medezeggenschap

Als u wilt meepraten en meebeslissen over de school, dan is de medezeggenschapsraad (MR) iets voor u. U kunt invloed uitoefenen op de organisatie van de school en de inrichting van het onderwijs. De MR controleert het beleid en adviseert de directie waar nodig. Omgekeerd kan de directie aan de MR gevraagd en ongevraagd advies geven. Aan bod komen o.a.:

  • het formatieplan (het overzicht van groepen en personeelsleden)
  • het vakantierooster
  • het school ondersteuningsplan: Weer Samen Naar School (WSNS)
  • passend onderwijs
  • schooltijden
  • financiën

De MR bestaat uit 5 ouders en 5 personeelsleden. Zij komen ongeveer eenmaal per
6 weken bij elkaar. Deze vergaderingen zijn openbaar en dus voor iedere ouder toegankelijk. Voor de stichting INOS is er een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, de GMR.

Lees hier de notulen van de laatste vergadering.