Medezeggenschap

Elke school heeft een medezeggenschapsraad (MR). Deze ziet toe op zowel het belang van ouders en leerlingen, als op het belang van de leerkrachten en de school. De MR controleert het beleid en adviseert de directie waar nodig. Omgekeerd kan de directie aan de MR gevraagd en ongevraagd advies geven. Aan bod komen o.a.:

  • het formatieplan
  • het vakantierooster
  • het schoolondersteuningsprofiel
  • schooltijden
  • schoolgids
  • begroting

De MR bestaat uit 4 ouders en 4 personeelsleden. Zij komen ongeveer eenmaal per 6 weken bij elkaar. Deze vergaderingen zijn openbaar en dus voor iedere ouder toegankelijk. De vergaderingen worden aangekondigd op de jaarkalender en in de nieuwsbrief. Voor INOS is er een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. De GMR.