Zorg voor leerlingen

Uw zorg…onze zorg!

Op onze school hechten wij grote waarde aan het omgaan met problemen van leerlingen. Vanuit onze identiteit vinden wij het van belang om op te komen voor die leerlingen die extra aandacht en zorg nodig hebben. Ouders en leerkrachten kunnen zich zorgen maken over de ontwikkeling van een kind. Het is dan onze taak om die bezorgdheid serieus te nemen en er zo goed mogelijk op in te spelen. Om er voor te zorgen dat we geen dingen over het hoofd zien of noodzakelijke stappen overslaan, hebben we e.e.a. vastgelegd in een document. Daarin staat onze “Procedurele Zorgvuldigheid” duidelijk in stappen beschreven.

Zorg voor het jonge kind

Als kleuters op 4 jarige leeftijd de basisschool betreden is dat reuze spannend. Het is dan ook belangrijk om de kinderen zo snel mogelijk op hun gemak te stellen en een vertrouwde omgeving te creëren waar de kleuter zich spoedig thuis voelt. Binnen onze grote school vinden we het een extra aandachtspunt, dat de kleuters letterlijk en figuurlijk de ruimte krijgen.

Leerlingen volgen (leerlingvolgsysteem)

Om problemen bij een leerling zo snel mogelijk te signaleren, is het belangrijk om de ontwikkeling van die leerling goed te volgen. Wij doen dit door van iedere leerling een (digitaal) dossier aan te leggen. Vanaf groep 1 worden daarin de volgende gegevens bewaard:

  • toetsgegevens op het gebied van lezen, taal, rekenen
  • gegevens over concentratie, werkhouding
  • eventuele uitslagen van onderzoeken
  • uitgevoerde hulpprogramma’s
  • verslagen van de overdrachtsgesprekken
  • gespreksverslagen met ouders en derden

De leerkracht van uw kind kan op deze manier vrij snel zien wanneer het ergens fout gaat

Intern begeleider

Op onze school zijn Dorien Cuypers en Andres Vissers de Intern Begeleiders, de IB-ers. Zij zorgen dat de uitvoering en de inzet van die extra ondersteuning goed gebeurt. Ze begeleidten de leerkrachten hierbij en coördineren de zorgprocedure. Hebt u specifieke vragen over de ondersteuning voor uw kind, neem dan contact op met een van de IB-ers.

Wilt u meer weten over extra ondersteuning? Lees hier het ondersteuningsplan.

Dyslexie:

Leerlingen met hardnekkige lees- en spellingproblemen komen in aanmerking voor een diagnose en behandeling van dyslexie. Deze wordt onder bepaalde voorwaarden door de zorgverzekeraar vergoed. Op school hebben wij een speciaal dyslexieprotocol. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de leerkracht van uw kind, of met een van de interne begeleiders.

Passend Onderwijs:

Met ingang van 1 augustus 2014 gaat Passend Onderwijs van start en houden de huidige samenwerkingsverbanden Weer Samen Naar School op te bestaan. Dit houdt in dat ons schoolbestuur deel gaat uitmaken van een nieuw samenwerkingsverband Passend Onderwijs met de naam RSV Breda eo, Optimale Onderwijskansen.  In dit nieuwe samenwerkingsverband participeren 26 schoolbesturen voor primair onderwijs met in totaal  137 scholen voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs.

Passend onderwijs is er voor alle leerlingen. In de praktijk gaat het vooral om leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Deze ondersteuning kan nodig zijn vanwege een verstandelijke beperking, een chronische ziekte of bijvoorbeeld gedrags- of leerproblemen. Maar ook hoogbegaafdheid kan aanleiding zijn om extra ondersteuning te organiseren.

Centrum voor Jeugd en Gezin

School en opvoeding

Ouders zijn natuurlijk in de eerste plaats verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kinderen. De scholen, waar een kind immers een groot deel van zijn leven doorbrengt, hebben een belangrijke aanvullende rol in de opvoeding. De leerkracht dient niet alleen kennis over te dragen aan het kind, maar ook oog te hebben voor diens totale ontwikkeling.

Ouders en school: samenwerking

Omdat ouders en school beiden het kind opvoeden is het nodig om goed samen te werken. Dit doe je door regelmatig met elkaar te overleggen en te proberen op één lijn te komen in de benadering van het kind. Overleg is vooral van belang als het gedrag van het kind daartoe aanleiding geeft. Bijvoorbeeld wanneer het zich terugtrekt, zich altijd afzijdig houdt, erg druk wordt of erg agressief, slecht slaapt, niet goed hanteerbaar meer is, regelmatig blauwe plekken heeft of niet graag naar school gaat. Dan is het zaak dat ouders en school informatie uitwisselen: wat is er aan de hand en met welke afspraken gaan we verder? Zowel van ouders als van de school kan het initiatief uitgaan tot een dergelijk overleg.

Externe hulp onder schooltijd op verzoek van ouders (waaronder Remedial Teaching)

In toenemende mate worden scholen geconfronteerd met verzoeken van ouder(s)/verzorger(s) om extra zorg (waaronder remedial teaching) voor hun kinderen te organiseren waarbij zij op eigen initiatief en voor eigen rekening externe hulp inschakelen.

De school gaat bij het beslissen op een dergelijk verzoek uit van het wettelijke gegeven dat onderwijstijd besteedt moet worden aan onderwijs (en niet aan andere zaken). Daarom staat de school in beginsel afwijzend tegenover verzoeken tot het (laten) verrichten van hulp (waaronder Remedial Teaching) door externe hulpverleners onder schooltijd (binnen of buiten het schoolgebouw). Indien er sprake is van een medische indicatie of indien er kan worden aangetoond dat de te verlenen hulp een onmisbare schakel in het hulpverleningsproces is, wordt hierop een uitzondering gemaakt. Dit ter beoordeling aan de directeur van de school.

Daarbij dienen goede afspraken gemaakt te worden over het beperken van het schoolverzuim dat hierdoor ontstaat. Dit betreft bijvoorbeeld afspraken over frequentie en de tijdsduur van de hulp en de wijze waarop overleg met de school plaatsvindt.

Nog meer over de zorg:

In onze schoolgids staat de gehele zorgstructuur nog verder uitgewerkt. Klik hier om naar de schoolgids te gaan