Missie van de school

Wat wij willen is dat iedereen zich thuis weet en voelt op onze school. We zijn een katholieke basisschool en alle kinderen zijn hier in principe van harte welkom. Er wordt geen onderscheid gemaakt naar godsdienst, levensovertuiging, sekse en geaardheid.

Integendeel, op onze school staat de ontmoeting tussen de verschillende mensen centraal. Het liefst vormt de school een afspiegeling van onze pluriforme maatschappij om met en van elkaar te leren. Eenieder wordt geaccepteerd met zijn of haar zwakke kanten en men heeft begrip en respect voor de mening van de ander.

KBS John F. Kennedy, de basis voor een kleurrijke toekomst

Deze missie hebben wij vertaald in vier kernwaarden, namelijk: Kansrijk, Samen Sterk, Persoonlijk en Resultaatbewust.

De primaire insteek van ons onderwijs is onderwijskundig. Ons onderwijsconcept focust op kwalitatief goed onderwijs en goede leerling-resultaten. We hebben gekozen voor een integrale benadering. We werken niet aan losse eindjes, maar integraal en samenhangend. Omdat onze insteek onderwijskundig is, lijkt het alsof we dingen laten liggen. Zo kan het lijken alsof we de pedagogiek ondergeschikt hebben gemaakt aan de onderwijskunde, alsof we geen aandacht hebben voor de ‘zachte kanten’ van het onderwijs. Dat is schijn. Het is onze overtuiging dat een onderwijskundige insteek tegelijkertijd dienstbaar is aan andere belangrijke elementen van het onderwijs, zoals bijvoorbeeld de kwaliteit van het pedagogisch klimaat en de (ontwikkeling van een) professionele schoolcultuur. Door hoge verwachtingen van leerlingen te hebben en door het onderwijs zo in te richten dat leerlingen aan die verwachtingen kunnen voldoen, ervaren zij succes. Succeservaringen zorgen voor een stevig zelfbeeld en gevoelens van competentie en die zorgen er voor dat leerlingen ‘goed in hun vel zitten’.